Algemene voorwaarden Groepsaccommodaties Nederland

Deze GROEPSACCOMMODATIES NEDERLAND-voorwaarden zijn in werking getreden per 1 januari 2017. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van groepsaccommodaties.

Artikel 1:  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
2. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
4. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie te verblijven;
5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
8. informatie en/of huisregels: schriftelijk of elektronisch aangereikte gegevens en/of regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de groepsaccommodatie
9. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.
10 geschillencommissie: Geschillencommissie Groepsaccommodaties

Nederland, p.a. geschil@groepsaccommodaties-nederland.nl

een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de contractant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.


Artikel 2:  Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de contractant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de contractant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en huisregels na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de huisregels naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst, informatie en/of huisregels in strijd is met deze voorwaarden gelden de GROEPSACCOMMODATIES NEDERLAND-voorwaarden. Dit laat onverlet, dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de contractant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
6. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
7. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.
 

Artikel 3:  Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.


Artikel 4:  Prijs en Prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de groepsaccommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.


Artikel 5:  Betaling

1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 

Artikel 6:  Annulering

1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Artikel 7:  Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


Artikel 8:  Voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.  


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
- Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
- Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven;
- Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de contractant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Indien de contractant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie.
4. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
5. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
6. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.


Artikel 10:  Wet- en Regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.


Artikel 11:  Onderhoud en Aanleg

1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.


Artikel 12:  Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.


Artikel 13:  Geschillenregeling

1. De contractant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de contractant de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de contractant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. Op die plaatsen waar de GROEPSACCOMMODATIES NEDERLAND-voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de contractant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Groepsaccommodaties Nederland. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de nietbetaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


Artikel 14:  Wijzigingen

Wijzigingen in de GROEPSACCOMMODATIES NEDERLAND-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Stichting Groepsaccommodaties Nederland tot stand komen.